sir1

Mr. Priyantha Pushpakumara

Principal - Samadhi Education
rskk

Mr. Roshan Kaluthotage

English Teacher - Samadhi Education
Buddhika Edirisinghe

Mr. Buddhika Edirisinghe

Science Teacher - Samadhi Education
Laakshitha

Mr. Lakshitha Vithanage

ICT teacher - Samadhi Education
Madhuka

Mr. Madhuka Sampath

English Teacher - Samadhi Education